Công bố Sự kiện Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2023 tại Đại học RUDN

C

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.”

Văn hoá chính là nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu của mỗi quốc gia, nó thể hiện những giá trị truyền thống và nét đẹp của quốc gia đó và Việt Nam cũng vậy, nó chính là suối nguồn nuôi dưỡng nên cốt cách của con người đất Việt.

Nhằm tạo cơ hội cho cho sinh viên Việt Nam và quốc tế có thể tìm hiểu và thưởng thức nét đặc sắc và đa dạng của văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng giúp quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, truyền thống và con người Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế. Tháng 3 này, chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của “Tuần Lễ Văn Hoá Việt Nam 2023”.

Chương trình sẽ diễn ra với một chuỗi các sự kiện vô cùng thú vị từ ngày 13/03/2023 đến ngày 18/03/2023. Hẹn gặp lại các bạn tại “Tuần Lễ Văn Hoá Việt Nam 2023 – Мелодия Вьетнама”!