Cập nhật Quy trình tổ chức và giảng dạy tại các trường Đại học Nga

C

Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga đã cập nhật Quy trình tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục đối với các chương trình giáo dục đại học – chương trình cử nhân, chương trình chuyên gia, chương trình thạc sĩ ( dựa trên đề xuất của Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga ngày 6/4/2021).

Quy trình tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục đối với các chương trình giáo dục đại học có tính đến những thay đổi được thực hiện đối với Luật Liên bang “Về Giáo dục ở Liên bang Nga”, bao gồm cả việc mở rộng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục của giáo dục đại học và thiết lập quyền của các cơ sở giáo dục nhằm mục đích:

  • phát triển một chương trình giáo dục trong một số lĩnh vực đào tạo hoặc chuyên ngành;
  • cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp cơ hội đạt được đồng thời nhiều bằng cấp;
  • tự xác định ngày bắt đầu năm học trong việc thực hiện các chương trình giáo dục sử dụng riêng công nghệ học tập điện tử và từ xa;
  • cung cấp cho sinh viên cơ hội chuyển sang học một chương trình giáo dục khác trong trường đại học;
  • bù đắp kết quả học tập mà học sinh đạt được trong khuôn khổ các chương trình giáo dục khác trong trường đại học;
  • thiết lập độc lập các hình thức tương tác giữa sinh viên và cán bộ giảng dạy.

Cập nhật Quy trình tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục đối với các chương trình giáo dục đại học sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2022.