Tiếp tục hoạt động các Hội đồng luận văn Sau đại học

T

Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga đã ban hành Sắc lệnh số 561 “Về Hội đồng Bảo vệ các Luận án Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học”. Việc xác định thứ tự hoạt động của mạng lưới các hội đồng luận án gắn liền với việc thông qua một danh pháp mới của các chuyên ngành khoa học. Tài liệu này được đăng trên trang web của Ủy ban Chứng nhận Sau đại học thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga.

Lệnh này sẽ đảm bảo hoạt động liên tục cho hệ thống Chứng thực khoa học của nhà nước và sẽ cho phép thực hiện một danh pháp mới của các chuyên ngành khoa học.

Dựa trên khuyến nghị của Ủy ban Chứng thực Cấp cao, một nhóm hội đồng luận án đã được xác định có thể tiếp tục làm việc mà không cần phải trải qua bất kỳ thủ tục nào quy định việc cấp lại quyền. Các nhóm này bao gồm các hội đồng có quyền chấp nhận các luận án để xem xét trong các chuyên ngành khoa học cơ bản hoặc theo ý kiến của các hội đồng chuyên gia chuyên ngành của Ủy ban Chứng nhận cấp cao hơn, chỉ trải qua những thay đổi nhỏ về cơ cấp tổ chức. Các Hội đồng chấm luận án này cũng được ủy quyền trong thời hạn danh pháp các chuyên ngành khoa học.

Nghiên cứu luận án trong các chuyên ngành khoa học bị loại trừ khỏi danh pháp hoặc trong các chuyên ngành khoa học đã thay đổi cũng có thể được hoàn thành và nộp đề tài để bảo vệ. Đối với các trường hợp này, quyền hạn của các hội đồng chấm luận án được xác định, và việc thực hiện trong các chuyên ngành khoa học được chỉ định sẽ tiếp tục cho đến ngày 16 tháng 10 năm 2022.